آمار سایت

مندرجات : 721
تعداد نمایش مندرجات : 8687448
بازديدکنندگان : 6985373

قسمتهای سایت

مقالات شما
خواندنیها

عضویت در خبرنامه

نگاهي جديدبه اينترنت چاپ پست الكترونيكي
پنجشنبه, 21 دی 1385 10:31
تعداد بازدید :6235

« يك دستگاه ارتباطات ومخابرات بين المللي به وجود آيد كه با سرعتي حيرت انگيز ونظم ترتيبي كامل به كار افتد ». واضح است كه آن دستگاهي كه دراين بيان به آن اشاره شده است، چيزي نيست جزاينترنت. وليكن جالب است بدانيم كه اين جمله كه قسمتي ازيك گفتار طولاني تراست، درحدود 50 سال پيش گفته شده است، درزماني كه شايدكامپيوترتازه پابه عرصة وجودنهاده،  به مقدار اندك ازآن موجودبوده وفقط افراد خاصي ازآن استفاده مي كرده اند وشايد هم اصلاً هنوز اختراع نشده بوده. هيچ انسان عاقل ودانشمندي باهرميزان ازعلم وآگاهي، هرگز قادر نبود تصور نمايد آن چه را كه امروزه معروف است به اينترنت، اين شبكة جهاني عظيم ارتباطات، ولي روشن وآشكار است كه درجملة مذكور، به ظهورچنين اسباب عجيب و غريبي خبر داده شده است ومردمان اين زمان ، ازپير و جوان وحتي كودكان، تحقق اين وعده را عموماً شاهد وناظرند وازآن استفاده مي نمايند. بسيارخوب، ازآن چه كه تا به حال گفته شد ويقيناً ارزش تفكر وانديشة بشري را هم دارد، مي گذريم وسخن را با موضوعاتي ديگر ادامه مي دهيم .

 مانند هروسيله وابزار ديگر، اينترنت هم مورد سوء استفاده ويا حسن استعمال قرا رمي گيرد. به عبارت ديگر، اينترنت مي تواند درراه صحيح وبراي خدمت به نوع انسان مورد استفاده قرار گيردويا برعكس درراه نادرست به كاررود وموجب ضرر وزيان مردمان گردد. ما، در اين مقاله، بيشتربه فوائد وثمرات مثبت اين اسباب عجيبه مي پردازيم.

ميليون ها نفر درجهان، هرروز اوقاتي را درشبكه جهاني اينترنت مي گذرانندواطلاعات ودانش مورد نياز خود را جستجو مي كنندويا به كارديگري مشغول مي شوند، مثلاً مكالمات اينترنتي، تجارت اينترنتي يا الكترونيكي وهزاران فعاليت ديگر. برطبق آمارهاي جهاني، كشور ايران، يكي ازكانون هاي فعال مراجعه به اينترنت مي باشد وعلي الخصوص جوانان ايران، بسيار ازاين ابزار استفاده مي كنندواين خود از يك ديدگاه نكتة مثبتي مي باشدكه مي توان به خوبي ازآن استفاده نمود ولي در عين حال، پيام و مفهومي ديگرراهم درخود دارد واين پرسش مطرح مي شود كه به چه دليل، قشر جوان درسرزمين ايران تا بدين حد مايل است دراينترنت وارد شود؟ درآن جا به دنبال چه مي گردد؟ چرا آمار استفاده كنندگان ازاينترنت، به ويژه ازقشر جوان، درايران، اينقدر زياد است و...ولي به هرحال، اين پديده، نكات مثبت وقوت فراواني را هم دارد كه مي توان وبايد ازآن به نحو احسن استفاده كرد وبه يقين مجامع وافراد دور انديش ونيك انديشان بلند همتي كه برا ي خدمت به سرزمين ايران واهل آن، تلاش وكوشش فراوان مي كنند وازجان مايه مي گذارند، اين نعمت را كم نمي شمارند واين فرصت را غنيمت مي دانند. ازمطلب اصلي دور افتاديم . يكي ازثمرات مثبت وفوائد بسيار پسنديدة اينترنت اين است كه تعصبات ومحدوديت هاي فكري كه تاكنون بند محكمي برپاي عقل وروح بشر بوده است را آرام آرام مي گسلد وبه تدريج ازصفحة ضميرآدميان محو مي نمايد وآينة قلب هايشان را، اززنگار بسياري ازتعصبات وخرافات جاهلانه، آهسته آهسته پاك مي سازدواين خود به تقويت وتحكيم پروسه وجريان روبه رشد وحدت و يگانگي نوع انسان براين كرة خاك وپذيرش اين حقيقت كمك فراواني مي نمايد. همه مي دانيم كه تعصبات جاهلانه وتقاليد كور كورانه، همواره درطول تاريخ، بزرگ ترين مانع برسر راه ايجاد اتحاد واتفاق وصلح ويگانگي عالم بشري بوده وهنوز هم مي باشد. تعصبات ديني، مذهبي، نژادي، وطني، جنسي و...كه در هرنوع، بدون دليل وازروي غرور وناداني، گروهي ازانسان ها، يك ياچند مورد ازموارد فوق را، مثلاً ديانت يانژاد خود را ويا وطن وجنس خودرا، برتر وبالاتر از ديگر انسان ها مي پندارند وحاضر نيستندبا گروه هاي ديگر انساني ازدين يا نژادويا وطن ديگر، تعامل ومعاشرت نمايند وهمديگر را دوست بدارند وبه يكديگر خدمت نمايند. آري مصداق اين حقيقت، ويراني ها وخرابي ها وحوادث ووقايع دهشت زا وغم انگيز ي است كه نوع انسان، درقرن گذشته، يعني قرن بيستم، برسرخود وارد آورده است. به جملات زير كه درياره قرن بيستم وبرگرفته از كتابي بسيار نفيس وارزشمند است دقت نمائيد:

 « در اين قرن كشتار آدميان، ازحد شمار بيرون است ودرهم پاشيدگي بنيادهاي نظام اجتماعي، زير پاگذاشتن كرامت انساني، حتي تجاوز به موازين اخلاقي، خيانت به حيات فكري ومعنوي انسان با تسليم شدن به مرام هاي ناپاك و نادرست و توخالي، اختراع وبه كار بردن سلاح هاي مهيب انهدام عمومي، ورشكست ساختن ملل وبه فقر وفاقه كشيدن مردمان، تخريب بي باكانة فضا ومحيط كره زمين، همة اين ها نيست مگر فهرستي ازفجايع حيرت انگيزي كه بشر حتي در اعصار تاريك گذشته تصور آن را هم نمي كرده...»

علت و سبب اصلي تمامي اين فجايع، تعصبات كوركورانه اي است كه نوع انسان را به ورطة هلاكت ونابودي انداخته وتاثيرات وخيمة آن برروحية آدميان، خارج ازحد ادراك نسل كنوني بشراست. مگرتعصبات مذهبي آتش جنگ هاي خانمان سوزي را روشن ننموده است كه هنوزهم حيات بشر را، سخت تهديد مي نمايد؟ مگر تعصبات نژادي درقرن گذشته سبب نشد كه نژادژرمن خود رابرترين بداند وهزاران هزار، انسان بي گناه را قرباني تعصبات بي خردانه وجاهلانة خود نمايد؟ اين تعصبات سبب مي شود كه گروهي ازمردمان، نتوانند ونخواهند باديگرافراد نوع انسان براين كرة خاك، روابطي برمبناي محبت وصداقت، برابري وبرادري وعشق وصلح ودوستي برقرار نمايند؛ بلكه برعكس مايلند، همديگر را بكوبند وازميان بردارند. اما درهمين قرن بيستم كه درسطور فوق، ذكري ازنقائصش به ميان آمد، اين ابزار عجيبه، يعني اينترنت، درجهان پديد آمد وهمانگونه كه قبلاً هم گفته شد، به كم رنگ شدن وازبين رفتن بسياري ازاين تعصبات وخرافات، كمك نمود. زيرا به وسيلة اين« دستگاه ارتباطات ومخابرات بين المللي»انسان هاي مختلفي درهركجاي عالم، ازهرنژاد يارنگ يامذهبي كه باشندبا يكديگربه گفتگو مي نشينند؛ همديگر را بهتر مي شناسند؛ حتي يكديگر را مي بينند وازعقايد واحوال وافكارهمديگر باخبر مي شوند؛ بدون اين كه ازهم نفرت وانزجاري داشته باشند وتفاوتي احساس كنند. درحقيقت اين اسباب جديده يعني اينترنت وسيله اي شده است كه به مردمان جهان كمك مي كند، درعين تنوع وكثرتي كه ازلحاظ نژادي، قومي ومليتي ومذهبي دارند؛  بايكديگر درآميزند وافكار وعقايد همديگر را بشنوندوبه سوي وحدت ويگانگي ويكي شدن، آرام آرام گام بردارند؛ يگانگي وحدتي كه درعين كثرت وتنوع مي باشد. درست مثل يك باغي كه درآن گل هاي مختلف با شكل ها، رنگ ها وعطرهاي مختلف وجود دارد وهمين تنوع وكثرتش، روح وروان انسان را نوازش مي دهد، ولي درعين اين كثرت وتنوع همة اين گل ها از يك باران سيراب مي شوند وازيك نور گرما وحرارت مي گيرند. آري جامعه بشري وعالم انساني هم، باكثرت وتنوع نوع انسان، به همين گونه ومثال است. اين جاست كه اين گفتار پرمعنا به ياد ميآيد كه مي گويد:« اي اهل عالم، سراپردة يگانگي بلند شد، به چشم بيگانگان يكديگر را مبينيد» ويا اين كه « في الحقيقه عالم، يك وطن محسوب است ومن علي الارض، اهل آن». آري به حقيقت كه اين جهان خاكي حكم يك وطن را دارد ومردمان زمين، ساكنان اين وطن واحدند.

 بنابرآن چه گفته شد، به يقين مي توان گفت كه اينترنت اين اسباب جديده، خدمت فراواني به وحدت ويگانگي نوع انسان نموده است وازبسياري جهات، وسائل ارتباط واتحاد من علي الارض يعني ساكنان زمين را فراهم نموده است وازاين جهت، شايان ستايش وتقدير فراوان است.  وليكن بنابرآن چه كه درابتدا هم ذكر شد هروسيله اي مي تواند بانيت خير وياشر مورد استفاده قرار گيردوسبب منفعت ويامضرت گردد. مثلاً يك چراغ ياشمع اگر در دست انسان آگاه وخردمند باشد، درتاريكي وظلمت شب، مي تواند هادي وراهنما باشد وراه را ازچاه بنمايد ولي همين شمع ياچراغ اگر دردست انسان نادان نابينا قرار گيرد، نه تنها راه ننمايد؛ بلكه خانه واسباب آن را هم بسوزاند ومضرات عظيمه وارد سازد. اينترنت هم، اينگونه است. ممكن است افراد بي انصاف وسود جو، بانياتي خلاف صداقت وانسانيت ازآن استفاده نمايند وبه شرافت انسان وفكر وانديشة اوخيانت نمايند وتنها، منافع شخصي وذاتي خود را دنبال نمايند كه امروزه، اينگونه نفوس بسيارند؛ ولي برانسان بصير وآگاه معلوم است كه اين اسباب جديده ، يعني اينترنت، هدف ومقصدش بسيار والاتروارزشمند تر است وهمانگونه كه ذكر شد، دريك ديد عالم بينانه وجهان شمول، مقدمات مادي ودنيوي اتحاد واتفاق ملل ودول عالم را از بسياري جهات فراهم مي كند وشرايط ولوازم وحدت و يگانگي نوع انسان را براين كره خاكي، ازجنبة ظاهري،  تدريجاً مهيا مي سازد تابه ياري نيروي وحدت بخش الهي، به سوي آن چه كه پروردگار مهربانش برايش مقدر فرموده به پيش رود وروي زمين، نمونة جهان بالا گردد واين خود ازمعجزات و ماية افتخار اين عصر وزمان است. درانتهاي كلام وبراي حسن خاتمه گفتار را به اين كلام زيبا پايان مي دهيم:

« دردوره هاي سابق، هرچند ائتلاف حاصل گشت ولي به كلي ائتلاف من علي الارض غيرقابل بودزيرا وسائل ووسائط اتحاد مفقود...حال وسائل اتصال، بسيار؛ لهذا اتفاق كل واتحاد عموم ممكن الحصول واين اسباب ازمعجزات اين عصر مجيد وقرن عظيم است وقرون ماضيه ازآن محروم؛  زيرا اين قرن انوار، عالمي ديگر وقوتي ديگر ونورانيتي ديگر دارد. اين است كه ملاحظه مي نمائي...آثارش ازافق عالم نمودار گشته.» 

افزودن جدید
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
قالب نوشته:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.
ن _ق |1386-12-16 16:06:16
به نظرم کمی عجله می کنید . چرا فکر می کنید
احساس این که فلان عقیده برتر از عقیده ی دیگر
است الزاما باید احساس غلطی باشد . ما با
عقایدمان زندگی می کنیم . فارغ از عقاید ما و
هویتمان چیزی مثل اینترنت چه ارزش و اهمیت و
معنایی دارد . انسانی را در نظر بگیرید که
چارچوب عقیده ای محصور نباشد و بخواهد از
اینترنت استفاده ای بکند . چگونه راه ورود به
این دنیای بی سر و ته اطلاعات خام را می یابد .
این هیولای بی شکل و نا قواره اطلاعات فارغ از
تعصبات و شکل خاص فردیت ما چه ارزش و مفهومی
دارد . حقیقت این است که اطلاع رسانی و اطلاع
یابی از طریق ...

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

اعلانات

1-آدرس سایت: http://www.javanim.org 

 

همچنين خود جوانان عزيز بايد در پرورش و اصلاح مفاهيمي كه به نظرشان ناقص يا نادرست است اقدام كنند؛ البته با رعايت ادب و احترام نسبت به نويسنده يا هر فرد يا گروه ديگري؛ تا انشاء الله مطالبي كه مطرح مي شود آموزنده و مفيد باشد

2-ارسال عكس: دوستان عزيز مي توانندعكس هاي مناسب اين سايت را ازطريق ايميل زيربراي ما ارسال نمايند.عكس ها توسط خودشما تهيه شده باشد:

lover.loyal@gmail.com

3-مقالات وخواندني هاي مناسب رااز طريق «ارسال نوشته هاي شما» براي ما ارسال نماييد.درج يك خواندني از منبعي ديگر در اين سايت به معناي تأييد صحت آن مطلب يا تأييد منبع آن نيست؛ بلكه هدف، صرفاً توجه به مواردي است كه ممكن است وجود داشته باشد و استمداد از افكار و ايده هاي جوانان در جهت رفع مشكلات احتمالي و استفاده از امكانات و موقعيت هاي مثبت اجتماعي

 

4- لطفاً مقالات و مطالب خواندنی خود را که مناسب این سایت می دانید از طریق گزینه ی ارسال مطالب فوق برای ما ارسال دارید تا در سایت منتشر گردد و مورد استفاده ی همه ی کاربران قرار گیرد. 

5-مطالب جوانیم و نظرات و دیدگاه های دوستان را از طریق صفحه ی فیس بوک جوانیم با آدرس زیر دنبال نمایید:

facebook.com/javanim 

oruspu numarasi canli sohbet numaralari sohbet hatlari telefonda sohbet telefonda sex sohbet numaralari arac muayene dava sorgulama trafik ceza sorgulama isimden numara sorgulama bilinmeyen numaralar