آمار سایت

مندرجات : 721
تعداد نمایش مندرجات : 8852471
بازديدکنندگان : 7139341

قسمتهای سایت

مقالات شما
خواندنیها

عضویت در خبرنامه

وبلاگ وبلاگ نويسي چاپ پست الكترونيكي
پنجشنبه, 21 دی 1385 10:13
تعداد بازدید :6143

الف)مقدمه:

وبلاگ هافضاهايامحيط هائي هستنددرشبكه ي ارتباطي جهاني كه مي توان درآن هادرباره ي يك موضوع معين ياچندموضوع مختلف مطلب نشرداد( ارسال كرد). برخلاف وب سايت هاي عادي، وبلاگ ها امكان تايپ وارسال سريع رافراهم مي سازندكه ممكن است ازهرجائي، درهرزماني وازهرمنبعي صورت گيرد. بهترين خاصيت وبلاگ هااين است كه مشوق بحث وگفتگووتبادل افكارتوسط مشاركين متعددونه فقط منتخبيني معدود، مي باشند. گاهي به وبلاگ « بلاگ» هم مي گويند وبه عمل ارسال ويانشرمطلب دريك وبلاگ نيزا غلب« بلاگ نويسي» گفته مي شود. درمحيط هاي آموزشي، به اين پديده « بلاگ آموزشي» ويا «بلاگ مدرسه اي» مي گويند.

ب) راه هاي عملي براي بلاگ نويسي:

بلاگ نويسي آخرين دستاوردپديده ي اينترنت است، كه بعدازاي بوك هاوانجمن هاي آن لاين، ظاهرشده است. اي بوك هاوصفحات خانگي وانجمن هاهنوزهم به حيات خودادامه مي دهند؛ اماديگرچنگي به دل نمي زنند. بلاگ نويسي عبارت است ازايجاديك بلاگ ياوبلاگ دريك صفحه ي اينترنتي كه متضمن ورودي ها ياارسال هاي روزنامه گونه وبه روزآمده، مي باشد. بلاگ نويسي اخيراً موردتوجه رسانه هاهم قرارگرفته است، تاجائيكه دربعضي روزنامه هاومجله ها، به طورروزانه، مقالات جديدي دراين باره ظاهرمي شود. بعضي ازوب سايت ها ، مثل MSNBC.COMوبرخي ازروزنامه هامثل گاردين، اخيراً اقدام به تأسيس بلاگ كرده اند. حال شماهم نظربدهيد؛ ازنظرشماوبلاگ به چه معني است؟ آيامايليديكي ازآن هارابراي خودايجادنمائيد؟

وبلاگ هاعموماً يك موضوع معين ويازندگي حصوصي يك نفرراپوشش مي دهندوشامل ورودي ها ياارسال هاي كوتاه روزنامه گونه( معمولاً يك يادوپاراگراف)، روي يك صفحه وب هستند. هرارسال يك بلاگ، معمولاً به يك ياچندوب سايت ديگركه به همان مطلب وموضوع مي پردازند، لينك داده مي شود. مثلاً يك وبلاگ كه درباره ي بشقاب پرنده ها است، ممكن است شامل مطلبي درباره ي مواجهه با يك بشقاب پرنده درشيلي باشدكه همزمان به چندين منبع ديگرحاوي همين مسائل، لينك شده باشد. وبلاگ هائي هم هست كه بطورگروهي اداره مي شوند(وبلاگ هاي جمعي) ونيزوبلاگ هائي موجوداست كه اصطلاحاً بازمي باشندواجازه مي دهندهركسي درآن ها مطلب بنويسد. اين نوع وبلاگ هامعمولاً يك مديردارندكه ارسال هاراكنترل مي كندومواردي راكه مناسب اهداف آن نيست حذف مي نمايد. وبلاگ ها اغلب درصفحه ي اول خودجديدترين ارسال هايشان را نمايش مي دهندونيزداراي يك بايگاني هستندكه حاوي بلاگ هاي قديمي تراست. وبلاگ ها ياروي يك مبحث ياموضوع معين متمركزمي شوندويابسان يك صفحه ازيك روزنامه، فقط شامل تجارب مختلف صاحب بلاگ مي باشند. وبلاگ هاي موضوعي، ازتنوع فرواوان برخوردارندوهم اكنون صدهاهزارنمونه ازآن هابه مسائلي چون سياست، جنگ، علم، تكنولوژي، اينترنت، انواع كتاب ها، تحقيقات فضائي، علوم پزشكي، فعليت هاي دانشگاهي، آسيا، آفريقاوغيره، مشغول مي باشند. علي رغم تب وتاب بلاگ نويسي، وبلاگ هاچندان هم جديدنيستندونمونه هائي ازآن ها، ازسال هاي 1990موجودبوده است. نرم افزارهاي جديدوسرورهاي امروزي، كاربلاگ نويسي رابسيارآسان نموده است وبه گسترش ناگهاني وبلاگ هامنجرشده است.

اگرفكرمي كنيدوقت وانرژي كافي داريدومي توانيددرباره ي يك موضوع معين اطالاعاتي ارائه دهيدويااگرصرفاً مايليددرباره ي خودتان صحبت كنيد، مي توانيديك وبلاگ تأسيس نمائيد. يك وبلاگ چيزي متفاوت ازيك صفحه ي وب نيست؛ به همين دليل ممكن است توسط مزاحمان اينترنتي كشف وموردسوء استفاده قرارگيرد. اگردنبال شهرت هستيد، بدانيدكه تعدادبسياري ازوبلاگ ها حتي يك مراجعه كننده هم ندارند. ايجادوبلاگي كه مرتباً تعدادزيادي مراجع داشته باشد، كارآساني نيست. وبلاگ هائي كه معروف مي شوند، آن هائي هستندكه بطورروزانه محتوياتشان تجديدمي شود؛ اقدامي كه مستلزم كاروزحمت فراوان است. يك دليل براي اجتناب ازايجادوبلاگ اين است كه اين كارممكن است شماراازكاروسرگرمي وكتابت وغيره بازدارد؛ باوجوداين، يك وبلاگ مي تواندتمرين هاي نوشتاري خوبي رابراي شماباعث شود. اگرمثلاً يك مؤلف هستيد، ايجاديك وبلاگ پيرامون مسائل ومواضيع كتاب هايتان، ممكن است به نفع شماباشد. بعضي ازنويسندگان داستان هاي تخيلي، باوبلاگ هاي خود، به كارشان رونق بسيارمي بخشند. شمااگرتوجهي به انتفاع واشتهارنداريد، وفقط احساس مي كنيدكه مي خواهيدچيزي بگوئيد، ايجادوبلاگ برايتان بسيارمفيدخواهدبود.

 

ج) نتيجه گيري:

بلاگ نويسي قطعاً طريقي جديدوجالب است براي تبادل اطلاعات. خوانندگان امروزي به اين پديده نوين علاقه دارند، چون اولاً بلاگ هابه راحتي قابل خواندن هستندوثانياً خيلي سريع اطلاعات راانتقال مي دهند. بلاگ نويسي منافع خوبي هم براي نويسنده داردوبه اوكمك مي كندمردم رابه نوشته هاي خودجذب نمايد. باافزايش وبلاگ هادررسانه ها، كاربيشتري براي روزنامه نگاران ونويسندگان فراهم مي شود. كساني كه براي بلاگ نويسي استخدام مي شوند، نيازي به حضوردراداره ندارندومي توانندكارشان رادرمنزل، بايك كامپيوترشخصي انجام دهند. شمااگرخودتان هم به بلاگ نويسي اقدام نمي كنيد؛ مي توانيدبعضي بلاگ هاي ديگران رامطالعه نمائيدوبااين قالب تازه ي اينترنتي آشناشويدوازآن بهره ببريد. عاقبت تب بلاگ نويسي هم فروكش خواهدكرد؛ اما احتمال داردكه درجرگه ي نويسندگان ورسانه ها، همچنان به عنوان قالبي كاربردي براي ارائه ي سريع اطلاعات ونيزبه عنوان ابزاري براي خوانندگاني كه طالب خلاصه ي اخباروتفاسيرآن هستندوهمچنين براي كساني كه فقط مي خواهندباايده هاونظريات خارج ازعرصه ي رسمي رسانه هاباخبرشوند، باقي بماند.

 

د) چندنكته درباره ي ايجادوبلاگ:

پس ازسيروگشتي درتعدادي ازوبلاگ هاي موفق، زمان مناسب براي ايجادوبلاگ شخصي شمافرامي رسد. شايدعلاقه منديدهمين حالاشروع كنيد؛ اما اگرمي خواهيدوبلاگي موفق داشته باشيد، اول بايدبه چندنكته توجه نمائيد؛ نكاتي كه درواقع همان برنامه ريزي دراين زمينه است؛ كاري كه كليدموفقيت درايجاديك وبلاگ خوب مي باشد:

1- اول فكركنيدكه مي خواهيدباوبلاگ خودچه كاركنيد.

چه نوع وبلاگي مي خواهيدايجادكنيد؟ هدفتان ازايجادآن چيست؟ آيامايليد يك وبلاگ حصوصي درست كنيدودرآن تجارب وافكارشخصي خودرامطرح نمائيد؟مثالاً اگريك معلم هستيد، آيا مي خواهيدبعضي ازفنون آموزشي موردعلاقه ي خوديا برخي ازايده هاي خوددرجهت كاربردتكنولوژي براي آموزش زبان رامطرح نمائيد؟ آياطرقي هوشمندانه براي تعليم لغات وايده هائي كارآمدبراي آموزش ادبيات دراختيارداريدومي خواهيدآن هاراارائه دهيد؟ شايدمايل باشيدوبلاگي تأسيس نمائيدكه به جهت استفاده ي دانش آموزانتان، به منابع آموزشي ديگر، لينك داشته باشد.

2- بعديك اسم مناسب براي وبلاگ خودانتخاب كنيد.

بعدازآنكه مشخص كرديدچه نوع وبلاگي دوست داريد؛ لازم است يك اسم مناسب براي آن گزينش نمائيد. بدون توجه به اينكه براي ايجادوبلاگ ازچه نرم افزاري استفاده كنيد، ازشماخواسته خواهدشداول يك نام براي وبلاگتان انتخاب نمائيد. ممكن است نتوانيدهمان لحظه اسم مناسبي به خاطرآوريد؛ بنابراين بهتراست قبل ازاقدام به ايجادآن، يك اسم خوب برايش درنظرگرفته باشيد. دقت كنيدكه نامي هوشمندانه انتخاب كنيدكه به طريقي گوياي هدف ومقصدوبلاگتان باشد.

3- بعدمحتواهاي مخصوص وبلاگتان راتعيين نمائيد.

چه چيزهائي مي خواهيددروبلاگتان بگذاريد؟ چه مقداراطلاعات قصدداريدارائه نمائيد؟ اين اطلاعات راچگونه مي خواهيدسازمان دهيدوعرضه كنيد؟ ممكن است لازم باشدبراي امكان ايجادتغييرات بعدي، ديدگاهي كلي وبرنامه اي درازمدت رادرنظربگيريد. مجدداً اگريك معلم هستيد، چه نوع اطلاعاتي مي خواهيددروبلاگتان بگذاريد؟ آياازتكاليف، وقايع، اطلاعيه ها، ولينك هابراي منابع ديگر، استفاده خواهيدكرد؟ براي وبلاگتان چه قسمت هاوبخش هائي رادرنظرمي گيريد؟وچگونه قصدداريدازآن دربرنامه ي آموزشي كلاستان استفاده كنيد؟ مثلاً اگرمي خواهيددرباره ي تجارب آموزشي خوددريك كلاس معين مطلب بنويسيد، آيامايليداين كاررابطورروزانه انجام دهيدوياهروقت كه امكان آن راداشتيد؟ آيامي خوهيدروي فعاليت هاي روزانه ي بچه هاونحوه ي پيشرفت يادگيري آن هامتمركزشويدويامايليدفقط به بعضي فعاليت هاووقايع مخصوص بپردازيد؟آياازتصاويرهم استفاده خواهيدكرد؟ آياازخوانندگانتان نظرخوهيدخواست؟آيالينك دادن به سايت هاي ديگرجزئي ازوبلاگ شماخواهدبود؟

4- بعدبه مخاطبان موردنظرخودبينديشيد.

چه كساني ازوبلاگ شمااستفاده خواهندكرديامحتويات آن راخواهندخواند؟معلمان ديگر؟ همكارانتان درمؤسسات ديگر؟ ايامي خواهيدمخاطباني عمومي داشته باشيد؟ بسيارمهم است كه هم درموقع طراحي وبلاگ وهم درزمان كاروفعاليت آن، همواره مخاطبان ويژه خودرامدنظرداشته باشيد. بارعايت اين نكته، به زودي ازميزان نأثيرگذاري شيوه هاي نگارش خودنيزمطلع خواهيدشد.

 ه) يك نوجوان وبلاگ راچگونه مي بيند:

1.يك مكان دوست داشتني براي نوشتن.

2.جائي كه امكان مي دهدخارج ازضوابط فكركني.

3.محلي براي بيان احساسات ونظريات خود، درباره ي  اخبارروزمره.

4.حوزه ي اختصاصي وشخصي يك نفر.

5.به من امكان مي دهدگزارشگرويژه ي اخبارباشم.

6.محلي براي تمرين مهارت هاي نوشتاري خودم.

7.محيطي كه به من اجازه مي دهدستاره ي اخبارواطلاعات باشم.

8.جائي كه درآن مي توانم انديشه هاي خودراباديگران درميان بگذارم.

9.محلي كه مي توانم درآن راجع به اخبارجاري، تحقيق وبررسي نمايم.

10. مكاني محتوي اخبارواطلاعات لذت بخش.

11. محيطي كه به من اجازه مي دهداحساسات واقعي خودرابروزدهم.

12. جائي كه صداي مارابه گوش عموم مي رساند.

13. يك وب سايت عالي كه اجازه مي دهدعقايدواحساسات شخصي

      خودرا، درباره ي وقايع روزمره، بيان نمائيم.

14. يك سايت آموزشي كه مي تواني درآن آزادانه فكركني.

15. جائي كه ديگران مي تواننددرآن مطلب بگذارندومن مي توانم به

      آن هاپاسخ دهم.

16. جائي كه مي توانم همزمان درآن هم تفريح كنم وهم چيزيادبگيرم.

17. جائي كه هيچ كس نمي تواندشحصيت مراكنترل كند.

18. چيزي كه مي تواني به وسيله ي آن هم دركلاس باشي وهم به

      زنگ تفريح بروي.

19. چيزي كه به شماكمك مي كندمهارت هاي نگارشي خودرابهبود

      بخشيد.

20. حوزه اي كه درآن باچيزهاي نازه درگيرمي شوي.

21. مكاني كه درباره ي مردمان ديگرجهان چيزمي آموزي.

22. محلي كه مي تواني حقايقي راجع به اخبارجاري بنويسي.

23. محيطي كه اجازه مي دهدافكارخودراآزادانه بيان نمائي.

24. محلي كه مي تواني به جاي اسم حقيقي ازاسم مستعاراستفاده

      كني.

25. جائي كه مي تواني درآن كارهاي جالبي بكني، مثالاً سؤال مطرح

      كني وازديگران بخواهي جواب بدهند.

26. دراينجا، ديگران مي تواننددرباره ي نحوه ي نگارش ماقضاوت كنند.

27. محيطي كه مي توانم درآن هرچه دلم مي خواهدبگويم.

28. جائي كه ازنوجواني مي تواني درآن فعاليت كني ومنتظرگذشت

     زمان نباشي.

 ترجمه واقتباس ازسايت هاي مختلف  

افزودن جدید
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
قالب نوشته:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.
sara |1387-4-4 00:25:40
sitetoon kheili mozakhrafeh
age misheh vaghte bishtari barash bezarin
نارون  - خيلي خوب بود |1386-3-30 02:27:31
من كه خيلي استفاده كردم . چون بسيار ساده و
روان نوشته بودي . م اميدوارم جزو بلاگ نويسها
نيز شما را ببينم . موفق باشيد
شكيبا |1385-11-15 11:53:58
خيلي ممنون از توضيحات مفيدت.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

اعلانات

1-آدرس سایت: http://www.javanim.org 

 

همچنين خود جوانان عزيز بايد در پرورش و اصلاح مفاهيمي كه به نظرشان ناقص يا نادرست است اقدام كنند؛ البته با رعايت ادب و احترام نسبت به نويسنده يا هر فرد يا گروه ديگري؛ تا انشاء الله مطالبي كه مطرح مي شود آموزنده و مفيد باشد

2-ارسال عكس: دوستان عزيز مي توانندعكس هاي مناسب اين سايت را ازطريق ايميل زيربراي ما ارسال نمايند.عكس ها توسط خودشما تهيه شده باشد:

lover.loyal@gmail.com

3-مقالات وخواندني هاي مناسب رااز طريق «ارسال نوشته هاي شما» براي ما ارسال نماييد.درج يك خواندني از منبعي ديگر در اين سايت به معناي تأييد صحت آن مطلب يا تأييد منبع آن نيست؛ بلكه هدف، صرفاً توجه به مواردي است كه ممكن است وجود داشته باشد و استمداد از افكار و ايده هاي جوانان در جهت رفع مشكلات احتمالي و استفاده از امكانات و موقعيت هاي مثبت اجتماعي

 

4- لطفاً مقالات و مطالب خواندنی خود را که مناسب این سایت می دانید از طریق گزینه ی ارسال مطالب فوق برای ما ارسال دارید تا در سایت منتشر گردد و مورد استفاده ی همه ی کاربران قرار گیرد. 

5-مطالب جوانیم و نظرات و دیدگاه های دوستان را از طریق صفحه ی فیس بوک جوانیم با آدرس زیر دنبال نمایید:

facebook.com/javanim 

oruspu numarasi canli sohbet numaralari sohbet hatlari telefonda sohbet telefonda sex sohbet numaralari arac muayene dava sorgulama trafik ceza sorgulama isimden numara sorgulama bilinmeyen numaralar