آمار سایت

مندرجات : 721
تعداد نمایش مندرجات : 8681269
بازديدکنندگان : 6979320

قسمتهای سایت

مقالات شما
خواندنیها

عضویت در خبرنامه

لمپنيسم و به هم ريختگی اجتماعی، خطری در کمين چاپ پست الكترونيكي
چهارشنبه, 17 آبان 1385 13:36
تعداد بازدید :6824
ناظران صحنه اجتماعی و سياسی ايران مدت هاست که از خطر انفجار اجتماعی و گسترش لمپنيسم و ونداليسم (خسارت زدن به اموال عمومی) به عنوان آسيب هائی که از وضعيت فرهنگی و اقتصادی منفی مايه می گيرد سخن می گويند.
افزايش فحشا، باج خواهی، تشکيل باندهای قاچاق و تبهکاری و افزايش تعداد زندانيان در ايران واقعيت هائی است که مسوولان حکومتی هم به آن اقرار دارند. محافظه کاران و روحانيون نزديک به آنها گسترش فرهنگ مذهبی و اعتقادات عمومی را تنها راه جلوگيری از بدکاری های اجتماعی اعلام می کنند و سخت گيری های هر چه بيشتر را توصيه می کنند. به زعم آنها قوانين سخت و محدود کننده که به همين منظور تهيه شده، جوابگو نبوده است.

آيا سياست های فرهنگ سازانه جمهوری اسلامی در مهار بحران های اجتماعی شکست خورده است؟ خطر شيوع لمپنيزم و گسترش ناهنجاری و تبه کاری ها تا چه حد است؟ آيا سياست های تنبيهی و مجازات های اسلامی نتيجه بخش خواهد بود؟ نقش ازدياد جمعيت در اين ميان چقدر است؟ آيا وضعيت بد اقتصادی مردم و گسترش فقر و بی فرهنگی عامل اصلی اين ناهنجاری هاست؟ نقش آزادی های سياسی و اجتماعی در اين ميان تا چه اندازه است؟

سؤا ل ها و نظرهای خود را از این راهها برای ما بفرستید:

از همين صفحه در حداکثر 150 کلمه به فارسی. نظرهای شما در روزهای آينده در اين صفحه منعکس شود و در برنامه صدای شما از راديو پخش شود.

در همين حال می توانيد نظرات شفاهی خودرا برای پخش از برنامه صدای شما که روز های جمعه در برنامه جام جهان نمای راديو بی بی سی پخش می شود، به شماره۰۰۴۴۲۰۷۵۵۷۲۵۴۶ به روی پيامگير مان بگذاريد. يا می توانيد سؤا ل ها و نظرهایتان را با شماره ۰۰۴۴۲۰۷۲۴۰۴۶۳۸ برای ما فکس کنيد. اگر مايليد ما به شما تلفن کنيم لطفا در ايميلتان شماره تلفن خودرا ذکر کنيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گزيده ای از ديدگاه های شما:

لمپنيسم را بايد تعريف کرد. به دليل فشارهای حکومت ايدئولوژيک حاشيه نشينی در شکلهای مختلف بروز کرده است: در اقتصاد-در فرهنگ-درخانواده-درمسايل جنسی و ... و به دنبال خود رفتارهايی را به وجود آورده که به آن لمپنيسم گفته ميشود.در حقيقت ۲۵سال حکومت اسلامی شرايطی را به وجود آورده که هيچگونه قالبی چون احزاب آزاد- سنديکاها-انجمنهاو... بوجود نيامده است تا نحوه بيان عرضه و تقاضا در عرصه سياست و اجتماع نظام مند باشد. جوانان و زنان به دنبال شناخت خود و آزاديهايی هستند که در نام نهادن بر آن دقت بيشتری بايد کرد. باندهای قاچاق تبهکاری و... در سطح کلان آن توسط وابستگان به حکومت اداره می شود و در سطح خرد آن نيز ناشی از فقر اقتصادی و فرهنگی می باشد. ابراهيم ج. - تهران

به نظر من انقلابی که خود با لمپنيسم روی کار آمده نمی تواند قانونی بر دفع آن صادر کند چون در آن صورت محکوم به فناست. مجازات های اسلامی همه و همه خود ساختگی است و هيچ مشروعيتی نداردو چون فاقد پشتوانه فکری اجتماعی است فاقد ارزش است و ناکارآمد مانده. فقر نيز عامل بوجود آورنده فساد وقانون گريزی است. مجيد، مشهد

در نظام حاکم بر جامعه ايران بايد اين مسئله را در نظر گرفت که شيوع لمپنيسم از معضلاتی است که سيستم حاکم خود بر ان مهر تاييد زده وبا اعمالی همچنين حمله به دانشگاهها ان را رواج داده است حال انکه نامشروع بودن نظام مسبب شده است که قوانين جاری کارامد نباشند. فساد در عوامل دولتی وتفسيرهای گوناگون از قوانين مزيد بر علت هستند همچنين فرهنگ ترويجی توسط جمهوری اسلامی فرهنگی غير ايرانی وکاملا سنتی ميباشد که هيچگونه تشابهی با افکار روز جامعه ندارد در جامعه ای که درصد زيادی از ان را جوانان تشکيل ميدهند برنامه ريزيهای غلط مسئولين وفساد انها وهمچنين ديدگاه سنتی انها باعث شده است اين نيروی فعال به نيروی تغيانگر وبدون هدف تبديل شود هاوار - سنندج

تضاد بين واقيتهاو نيازهای طبيعی با آموزشهای مذهبی ايجاد بيماری روانی به نام مازوخيسم می کند که باعث خود ازاری و ديگر آزاری ميشود. عدم قدرت حکام در ايجاد محيط مرفه وعدم دادن آزادی و حقوق بشر برای اظهار نظر مردم در ايجاد انگاره مثبت و سازنده و راه براندازی حکام احمق و برسر کار آوردن مسوولين لايق باعث دور باطل بوجود آمدن لمپن و ايجاد محيط بی قانونی می شود. عنقا، ايران

به نظر می رسد آنچه که در گسترش پديده ونداليسم و لمپنيسم در ايران بسيار موثر است، محدود کردن آزاديهای اجنماعی جوانان است. نقطه اوج بروز اين پديده در ديدارهای فوتبال و يا جشنهای ملی است.هرچه ايجاد محدوديت بيشتر شود بروز اين معضل بيشتر خواهد شد. سختگيريهای مذهبی نيز اين پديده را تشديد می نمايد.به طور نمونه مادر من که بيش از ۲۹ سال سابقه مشاوره در مدارس کشوررا دارد(مشاور و روانشناس) اذعان می دارد که اين مساله در جوانان قم و بخصوص خانواده هايی که در مسائل مذهبی بيش از اندازه سختگيرند نمود بيشتری دارد. ايشان اين مقايسه را با شهرهايی چون بروجرد و پايتخت (که در هرسه اين شهرها فعاليت داشته اند و اکنون در قم سال پايانی خدمتشان را می گذرانند) بيان می کنند. در هردوی اين شهرها به نسبت شهر مذهبی قم اين پديده کمتر به چشم می خورد. در عين حال سياستهای ضد فرهنگی حکومت نيز تاثير بسزايی در گسترش اين معضل داشته است..علی رضا، کارشناس حقوق قضايی و طلبه پايه ششم حوزه علميه قم

فرهنگ سازی و اخلاق سازی به اين سادگيها نيست که بتوان با شعار و نصيحت و موعظه به آن دست يافت. مردم و خصوصا جوانان نصايح را از وعاظ غيرمتعظ نمی پذيرند. و اخلاق صحيح هيچوقت با جبر و زور جاری و ساری نميشود. ضمن اينکه مسئله اخلاق متاسفانه نسبی است و برای هر فردی و جامعه ای تا حدی متفاوت. اينکه اخلاق تبليغ شده توسط روحانيت را بجمع تسری دهيم مشکل آفرين خواهد شد. خصوصا در جهان پيچيده و پيوسته امروز. قلی فرهی - تهران

لمپنيسم را نظم گريزی اجتماعی بايد خواند. اين پديده در سالهای اخير متاسفانه بطور جديتر خود را در جامعه ايرانی نشان داده است. از زوايه فرهنگی دليل گتسرش اين پديده تقابل سنت با فرهنگ وارداتی است که فرهنگ سنتی ناتوان بوده واز طرفی مقامات رسمی کشور که علی الظاهر رهبريت دينی جامعه را هم برعهده دارند ضعيف عمل کرده اند. بنظر ميرسد بخشی از مشکلات اجتماعی کشور ريشه در مسائل اقتصادی داشته باشد که متاسفانه اخلاق جامعه بطور جدی دچار صدمه شده است. اين پديده در صورتی قابل درمان و تخفيف است که از متخصصين رشته های روانشاسی و جامعه شناسی دعوت بعمل آورده و بدنبال درمان بيماری اجتماعی باشند، بدون ترديد تنها با بگير و ببند مشکل جامعه حل نخواهد شد. رضا

اولا به نظر من سياستهای جمهوری اسلامی فرهنگ ساز نبوده است بنابر اين بايد گفت سياستهای تخريب فرهنگی آنان موفقيت آميز بوده است. ثانيا متاسفانه در جامعه ما کارهايی نظير دروغ گفتن، تهمت زدن، رشوه خواری و عدم رعايت حقوق اجتماعی ديگران به اندازه کارهای ديگری مانند نخواندن نماز اول وقت و تراشيدن صورت با تيغ دارای قبح اجتماعی نيست. محمد صادقی - اصفهان

در قوانين عمومی و قضايی جهان، زندان به عنوان راه کار و بستری مناسب برای بازپروری روحی و جسمی معرفی ميشود و اساسا همراه با خوفيست که انسان را از ارتکاب جرم باز می دارد. بزرگترين معضل و گرفتاری برای يک نظام، بی پروايی و در واقع فروريزی ديوار زندان و حبس، در افکار عموميست. جوانان نسل امروز ايران متاسفانه ارزش های اخلاقی و اجتماعی را آنقدر محال و برباد رفته می بينند که دگر چيزی برای از دست دادن يافت نمی کنند و اين بستر مناسبی می شود برای بزه کاری و گرايش به لمپنيسم چه در جنبش های فرهنگی و چه اجتماعی و حتی سياسی. نمونه بارز جريان ونداليسم يا آسيب رسانی اجتماعی را به وضوح می توان در شورش های خيابانی و حتی در چند سال اخير نيز در اعتراضات دانشجويی شاهد بود. فرهاد رجبعلی - تهران

گروه های مخرب يا به عبارتی لمپن از جانب همان کسانی شارژ ميشوند که خود همواره سنگ مبارزه با اين پديده را به سينه ميزنند. چطور آقايان توانستند در اوائل تابستان امسال تمامی دانشجويان معترض را سرکوب کنند ولی از کنترل اين لمپن های دست پرورده که در مسيرشان تعدادی از مردم از همه جا بی خبر راهم با خود همراه ميکنند عاجزند؟ شجاع الدين ش. - اصفهان

اولين بعد شکست در ايده جمهوری اسلامی، در بعد فرهنگی و آن هم در همان سالهای ابتدای انقلاب ظاهر شد زمانی که ما نشان داديم که توان تحمل هيچ ايده و فکر مخالف خود را نداريم. ساخت زيربناهای فرهنگی يک جامعه کار دشواری است که نيازمند دارا بودن پشتوانه های عميق فکری است اما اولين رشته های دانشگاهی که پس از انقلاب رو به انحطاط رفتند رشته های مربوط به علوم انسانی بودند. م. الف. - تهران

با تشکر از شما برای ارسال نظراتتان:

متين - کرج

آرش - سبزوار

سياوش آريا - تهران

کورش هخامنشی - اهواز

حسين - بندرعباس

منبع

 

افزودن جدید
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
قالب نوشته:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

اعلانات

1-آدرس سایت: http://www.javanim.org 

 

همچنين خود جوانان عزيز بايد در پرورش و اصلاح مفاهيمي كه به نظرشان ناقص يا نادرست است اقدام كنند؛ البته با رعايت ادب و احترام نسبت به نويسنده يا هر فرد يا گروه ديگري؛ تا انشاء الله مطالبي كه مطرح مي شود آموزنده و مفيد باشد

2-ارسال عكس: دوستان عزيز مي توانندعكس هاي مناسب اين سايت را ازطريق ايميل زيربراي ما ارسال نمايند.عكس ها توسط خودشما تهيه شده باشد:

lover.loyal@gmail.com

3-مقالات وخواندني هاي مناسب رااز طريق «ارسال نوشته هاي شما» براي ما ارسال نماييد.درج يك خواندني از منبعي ديگر در اين سايت به معناي تأييد صحت آن مطلب يا تأييد منبع آن نيست؛ بلكه هدف، صرفاً توجه به مواردي است كه ممكن است وجود داشته باشد و استمداد از افكار و ايده هاي جوانان در جهت رفع مشكلات احتمالي و استفاده از امكانات و موقعيت هاي مثبت اجتماعي

 

4- لطفاً مقالات و مطالب خواندنی خود را که مناسب این سایت می دانید از طریق گزینه ی ارسال مطالب فوق برای ما ارسال دارید تا در سایت منتشر گردد و مورد استفاده ی همه ی کاربران قرار گیرد. 

5-مطالب جوانیم و نظرات و دیدگاه های دوستان را از طریق صفحه ی فیس بوک جوانیم با آدرس زیر دنبال نمایید:

facebook.com/javanim 

oruspu numarasi canli sohbet numaralari sohbet hatlari telefonda sohbet telefonda sex sohbet numaralari arac muayene dava sorgulama trafik ceza sorgulama isimden numara sorgulama bilinmeyen numaralar