تربيت كودكان چاپ
دوشنبه, 20 فروردين 1386 15:23
تعداد بازدید :4880

پدريامادربودن پيچيده ترين ومهم ترين فعاليت ومسئوليت درجهان است. اگرچه والدين اولين ومهم ترين مربيان كودكان هستند، ولي درموردوظايف تربيتي خودونحوه ي اقدام به آن، يااصلاًتعليم نمي بينندوياتحت تعليمات اندكي قرارمي گيرند. متأسفانه كودكان همراه بادستورالعملي تربيتي به دنيانمي آيندكه والدين رادراين مورد راهنمايي ومساعدت نمايد.

كودك در بدوتولدكامل وبالغ نيست وشخصيت وخصوصيت اوهنوزكاملاًشكل نگرفته است. اماقواي مخصوصه اش دروجوداومكنون است وهمانگونه كه يك درخت تنومندبادام، بالقوه درمغزبادام نهفته است؛ هركودكي نيزبامجموعه اي ازقواي مخصوصه مكنونه به دنيامي آيدودراين مجموعه سه چيزموجوداست:

1-خصائص ذاتي او

2-خُلقيات يگانه ي او

3-قابليات منحصربه فرداوكه همانااستعدادهاوتوانايي هاومحدوديت هاي كودك است.

بنابراين مي توان انسان رابه معدني تشبيه كردكه سنگ هاي گرانبها دردرون آن نهفته است. سنگ هاي گرانبها درواقع استعدادهاوتوانايي هاي انسان است كه مستوروپنهان است. حال اين معدن دردست ماست وبايداين قابليت هاواستعدادهاراكشف كنيم وبه عرصه ي ظهوروبروزبرسانيم.

    وظيفه ي مهم تربيت، يكي ازاعظم وظايف والدين است؛ يعني برهرپدرومادري واجب است كه فرزندخودراچه دختروچه پسرتعليم وتربيت دهد. چون باايفاي اين وظيفه است كه فرزندراكه مانندشاخه ي تروتازه است، هرطوركه بخواهدتربيت نمايدونشوونمابخشد. اگراين وظيفه رابه نحواحسن انجام دهد، اين شاخه ي تازه وترتبديل به درخت بزرگ وپرباروثمرشود؛ ولي اگردراين موردقصوروكوتاهي نمايد، تبديل به چوب خشك وبي مصرفي خواهدشدكه لايق آتش خواهدبود.

    وظيفه مهم تربيت رامي توان درسه نوع تربيت خلاصه نمود:

1-تربيت جسماني كه منظورازآن همان رشدونموجسم فرزندوتسهيل معيشت وفراهم نمودن اسباب راحت ورفاه اواست.

2-تربيت انساني كه عبارت ازمدنيت وترقي، سياست وانتظام وتجارت وصنعت وعلوم وفنون است. يعني فرزندرابايدتعليم دادتاعقل وادراكات اورشدوتكامل يابد. يعني تحصيل علم ودانش نموده ودرزمينه هاي علم ودانش وصنعت ترقي نمايد. جميع اختراعات واكتشافات موجوددنيادرنتيجه ي اين نوع تربيت است.

3-تربيت روحاني ومعنوي، اين نوع تربيت هماناكسب كمالات الهي وفضائل روحاني واخلاقي است. تربيت روحاني واخلاقي ومعنوي كودكان براي پيشرفت جامعه حائزاهميت اساسي است.

كودكان مانيازمندندكه پرورش روحاني ومعنوي يابند. كودكان رانبايدرهانمود تادردنيايي كه پرازمخاطرات اخلاقي است، سرگردان گردند. اطفال دروضع حاضرجامعه ي بشري باسرنوشتي بيرحمانه مواجه هستند. ميليون هاكودك دربسياري ازكشورهاازنظراجتماعي بي سروسامان وسرگردانند. دربسياري ازمناطق جهان كودكان رابراي سربازي استخدام مي كنند وآنان رابه عنوان كارگربه كارمي گمارندوعملاًبه بردگي مي فروشند، واداربه فحشاءمي كنند وموضوع تصاويروقيح وشهوت انگيزقرارمي دهند. پدران ومادراني كه به دنبال هوی وهوس خودهستند، كودكان خودرارهامي كنندودرنتيجه اطفال به اشكال گوناگون قرباني مطامع ديگران مي شوند. بسياري ازاين اوضاع هول انگيزراوالدين، خود، براطفالشان تحميل مي كنند. صدمات ولطمات روحي ورواني كه ازاين طريق به كودكان واردمي شود، خارج ازحدوحساب است.

    ملاحظه اين احوال بايدهمه ي ماپدران ومادران رابرانگيزدتابه كوشش مستمر براي حفظ منافع كودكان وحفظ آينده آنان پردازيم وبه تربيت فرزندانمان توجه مداوم ومستمرداشته باشيم وهمواره درتلاش باشيم تادختران وپسران خودرابه نهايت همت تعليم وتربيت نمائيم ودراين موردقصوروكوتاهي نكنيم، زيرادرنزدخداوندغيور مأخوذومذموم ومدحورخواهيم بود.

   مامي توانيم بااتخاذروش هاي صحيح تربيتي، محيطي فراهم سازيم تاكودكان وفرزندان دلبندمان احساس كنندكه به جامعه تعلق دارندودراهداف ومقاصدجامعه شريك وسهيم هستند.

    دردارايي يك جامعه، كودكان گرانبهاترين گنجينه اند، زيرااطفال اميدوضامن آينده اند. كودكان حامل بذرهايي هستندكه خصوصيات جامعه ي فردارادربردارد؛ خصوصياتي كه بيشتردراثررفتاربزرگسالان يادراثرقصوروكوتاهي آنان شكل مي پذيرد. كودكان اماناتي هستندكه هرجامعه اي كه آن هاراناديده گيرد، ازترقي وتعالي بازخواهدماند.

 (اميداست درطي مقالات آتي، به روش هاي صحيح تربيتي بپردازيم)

                                                            

افزودن جدید
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
قالب نوشته:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."