آمار سایت

مندرجات : 721
تعداد نمایش مندرجات : 8800906
بازديدکنندگان : 7092173

قسمتهای سایت

مقالات شما
خواندنیها

عضویت در خبرنامه

مقاله های ارسالی

مشورت خانوادگي
برخي بيم ها در تأمين خا نواده
كجاست يك گوش شنوا؟
فقدان روابط عاطفي بين نسل ها
بياييد با پدر و مادرانمان آشتي
بررسي مسئله طلاق يا از هم گسيختگي
روابط والدين و جوانان
واژه اي در قفس است
والدين نازنينم، چقدرعزيزيد
قاچاقچي بيداردل
سنگ صبور
فقدان روابط صحيح عاطفي و منطقي بين والدين و جوانان و اص
كمبود روابط صحيح عاطفي بين والدين و جوانان و اصولا نسله
ابرو به من كج نكن، كج كلا خان يارمه...
ايجاد انگیزه مطالعه
زندگي و خوشبختي
خواهي نشوي رسوا هم رنگ جماعت شو!!!
ازدواج
آیا هنوز هم می خواهید صدای ما دو تا رو بشنوید؟
نگاه سرد
ازدواج یک اتحاد است
دوستي پسرهاودخترها
انصاف وارتباط
جوان ووالدين
رابطه
جنس مخالف
قهر
بی عشق جهان مرده است
دوبال برای پرواز
پاسخی ازاعماق
دوستی
ازدواج هدف یاوسیله؟
پیوندابدی
پدر!مادر! صدایم را می شنوید ؟
تربيت كودكان
زهرشیرین
بیاباهم حرف بزنیم
رابطه ي والدين وفرزندان
كودك ديروز، ...امروز
گام هایی استواردرمسیرآرامش
دری به سوی خوشبختی
سرما سخت سوزان است
احترام
دنیای آدمها
درباره عشق
ازدواج موقت
توبه فكرجنگل آهن وآسمون خراش من به فكريه اتاق اندازه ي تو
دگرگونی قلوب
عشق دردناك
پيوند عشق وعقل

مطالب خواندنی از منابع دیگر

تربيت كودكان چاپ پست الكترونيكي
دوشنبه, 20 فروردين 1386 15:23
تعداد بازدید :5405

پدريامادربودن پيچيده ترين ومهم ترين فعاليت ومسئوليت درجهان است. اگرچه والدين اولين ومهم ترين مربيان كودكان هستند، ولي درموردوظايف تربيتي خودونحوه ي اقدام به آن، يااصلاًتعليم نمي بينندوياتحت تعليمات اندكي قرارمي گيرند. متأسفانه كودكان همراه بادستورالعملي تربيتي به دنيانمي آيندكه والدين رادراين مورد راهنمايي ومساعدت نمايد.

كودك در بدوتولدكامل وبالغ نيست وشخصيت وخصوصيت اوهنوزكاملاًشكل نگرفته است. اماقواي مخصوصه اش دروجوداومكنون است وهمانگونه كه يك درخت تنومندبادام، بالقوه درمغزبادام نهفته است؛ هركودكي نيزبامجموعه اي ازقواي مخصوصه مكنونه به دنيامي آيدودراين مجموعه سه چيزموجوداست:

1-خصائص ذاتي او

2-خُلقيات يگانه ي او

3-قابليات منحصربه فرداوكه همانااستعدادهاوتوانايي هاومحدوديت هاي كودك است.

بنابراين مي توان انسان رابه معدني تشبيه كردكه سنگ هاي گرانبها دردرون آن نهفته است. سنگ هاي گرانبها درواقع استعدادهاوتوانايي هاي انسان است كه مستوروپنهان است. حال اين معدن دردست ماست وبايداين قابليت هاواستعدادهاراكشف كنيم وبه عرصه ي ظهوروبروزبرسانيم.

    وظيفه ي مهم تربيت، يكي ازاعظم وظايف والدين است؛ يعني برهرپدرومادري واجب است كه فرزندخودراچه دختروچه پسرتعليم وتربيت دهد. چون باايفاي اين وظيفه است كه فرزندراكه مانندشاخه ي تروتازه است، هرطوركه بخواهدتربيت نمايدونشوونمابخشد. اگراين وظيفه رابه نحواحسن انجام دهد، اين شاخه ي تازه وترتبديل به درخت بزرگ وپرباروثمرشود؛ ولي اگردراين موردقصوروكوتاهي نمايد، تبديل به چوب خشك وبي مصرفي خواهدشدكه لايق آتش خواهدبود.

    وظيفه مهم تربيت رامي توان درسه نوع تربيت خلاصه نمود:

1-تربيت جسماني كه منظورازآن همان رشدونموجسم فرزندوتسهيل معيشت وفراهم نمودن اسباب راحت ورفاه اواست.

2-تربيت انساني كه عبارت ازمدنيت وترقي، سياست وانتظام وتجارت وصنعت وعلوم وفنون است. يعني فرزندرابايدتعليم دادتاعقل وادراكات اورشدوتكامل يابد. يعني تحصيل علم ودانش نموده ودرزمينه هاي علم ودانش وصنعت ترقي نمايد. جميع اختراعات واكتشافات موجوددنيادرنتيجه ي اين نوع تربيت است.

3-تربيت روحاني ومعنوي، اين نوع تربيت هماناكسب كمالات الهي وفضائل روحاني واخلاقي است. تربيت روحاني واخلاقي ومعنوي كودكان براي پيشرفت جامعه حائزاهميت اساسي است.

كودكان مانيازمندندكه پرورش روحاني ومعنوي يابند. كودكان رانبايدرهانمود تادردنيايي كه پرازمخاطرات اخلاقي است، سرگردان گردند. اطفال دروضع حاضرجامعه ي بشري باسرنوشتي بيرحمانه مواجه هستند. ميليون هاكودك دربسياري ازكشورهاازنظراجتماعي بي سروسامان وسرگردانند. دربسياري ازمناطق جهان كودكان رابراي سربازي استخدام مي كنند وآنان رابه عنوان كارگربه كارمي گمارندوعملاًبه بردگي مي فروشند، واداربه فحشاءمي كنند وموضوع تصاويروقيح وشهوت انگيزقرارمي دهند. پدران ومادراني كه به دنبال هوی وهوس خودهستند، كودكان خودرارهامي كنندودرنتيجه اطفال به اشكال گوناگون قرباني مطامع ديگران مي شوند. بسياري ازاين اوضاع هول انگيزراوالدين، خود، براطفالشان تحميل مي كنند. صدمات ولطمات روحي ورواني كه ازاين طريق به كودكان واردمي شود، خارج ازحدوحساب است.

    ملاحظه اين احوال بايدهمه ي ماپدران ومادران رابرانگيزدتابه كوشش مستمر براي حفظ منافع كودكان وحفظ آينده آنان پردازيم وبه تربيت فرزندانمان توجه مداوم ومستمرداشته باشيم وهمواره درتلاش باشيم تادختران وپسران خودرابه نهايت همت تعليم وتربيت نمائيم ودراين موردقصوروكوتاهي نكنيم، زيرادرنزدخداوندغيور مأخوذومذموم ومدحورخواهيم بود.

   مامي توانيم بااتخاذروش هاي صحيح تربيتي، محيطي فراهم سازيم تاكودكان وفرزندان دلبندمان احساس كنندكه به جامعه تعلق دارندودراهداف ومقاصدجامعه شريك وسهيم هستند.

    دردارايي يك جامعه، كودكان گرانبهاترين گنجينه اند، زيرااطفال اميدوضامن آينده اند. كودكان حامل بذرهايي هستندكه خصوصيات جامعه ي فردارادربردارد؛ خصوصياتي كه بيشتردراثررفتاربزرگسالان يادراثرقصوروكوتاهي آنان شكل مي پذيرد. كودكان اماناتي هستندكه هرجامعه اي كه آن هاراناديده گيرد، ازترقي وتعالي بازخواهدماند.

 (اميداست درطي مقالات آتي، به روش هاي صحيح تربيتي بپردازيم)

                                                            

افزودن جدید
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
قالب نوشته:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

اعلانات

1-آدرس سایت: http://www.javanim.org 

 

همچنين خود جوانان عزيز بايد در پرورش و اصلاح مفاهيمي كه به نظرشان ناقص يا نادرست است اقدام كنند؛ البته با رعايت ادب و احترام نسبت به نويسنده يا هر فرد يا گروه ديگري؛ تا انشاء الله مطالبي كه مطرح مي شود آموزنده و مفيد باشد

2-ارسال عكس: دوستان عزيز مي توانندعكس هاي مناسب اين سايت را ازطريق ايميل زيربراي ما ارسال نمايند.عكس ها توسط خودشما تهيه شده باشد:

lover.loyal@gmail.com

3-مقالات وخواندني هاي مناسب رااز طريق «ارسال نوشته هاي شما» براي ما ارسال نماييد.درج يك خواندني از منبعي ديگر در اين سايت به معناي تأييد صحت آن مطلب يا تأييد منبع آن نيست؛ بلكه هدف، صرفاً توجه به مواردي است كه ممكن است وجود داشته باشد و استمداد از افكار و ايده هاي جوانان در جهت رفع مشكلات احتمالي و استفاده از امكانات و موقعيت هاي مثبت اجتماعي

 

4- لطفاً مقالات و مطالب خواندنی خود را که مناسب این سایت می دانید از طریق گزینه ی ارسال مطالب فوق برای ما ارسال دارید تا در سایت منتشر گردد و مورد استفاده ی همه ی کاربران قرار گیرد. 

5-مطالب جوانیم و نظرات و دیدگاه های دوستان را از طریق صفحه ی فیس بوک جوانیم با آدرس زیر دنبال نمایید:

facebook.com/javanim 

oruspu numarasi canli sohbet numaralari sohbet hatlari telefonda sohbet telefonda sex sohbet numaralari arac muayene dava sorgulama trafik ceza sorgulama isimden numara sorgulama bilinmeyen numaralar