آمار سایت

مندرجات : 721
تعداد نمایش مندرجات : 8800582
بازديدکنندگان : 7091851

قسمتهای سایت

مقالات شما
خواندنیها

عضویت در خبرنامه

مشكلات وقت وبرنامه ريزي چاپ پست الكترونيكي
سه شنبه, 07 آذر 1385 20:29
تعداد بازدید :6238
مقدمه:

اين پديده، عمري به درازاي تاريخ خلقت دارد. چون ازروزي كه بشر قدم درغارهاي سنگي گذاشت وبراي فرارازحوادث آن روزگار، فرار ازحملات حيوانات درنده وگوشتخوار، يارهايي ازگرماي تابستان وسرماي زمستان به غارهاپناه برد تابه امروز هم چنان وجود داشته است؛ گاهي سازنده وكارآمدوزماني ديگر مخرب وناسازگار؛  جرياني كه بي هيچ ترديد تافرداوفرداهاي بسيارديگر هم دربرابراقوام وملت هاي بي شمار،  عرض اندام خواهد كرد.

 آن سحرگاه شفاف ونوراني كه يكي ازآدميان لخت وعوروبرهنة اوليه، دركوه هاي سربه فلك كشيدة تبت، اولين« سياه چال كوهي» رادريافت وآن را مامن محكم واستواري براي حفظ وحراست خودوهم جنسان وهمنوعان خودقراردادوبراي رهايي ازشكنجه ها وترس ووحشت هاي ناخواسته ولي هميشگي، دوستان وخويشانش راگرد آورد وباتوجه به بنيه هاي فيزيكي آن ها،  هريك را به كاري گماشت ومسئوليت انجام دادن  آن را به وي سپرد،  بدون آن كه بداند، نخستين « پلة مديريت» را بنيان گذاشت و راه ترقي وپيشرفت، راه فكروانديشه وتحقيق وسازندگي وراه ابتكار وخلاقيت وآفرينندگي رادربرابر بشرآن روزوقرن هاي بعدازآن، به تصوير كشيد.

راهي كه امروزه اگر با تامل وتحمل وطمانينه طي شود،  مسلماً نتيجه وثمره اي پربارترونيكوترارايه خواهد دادواين درصورتي است كه پرهيز ازمطالعه وبررسي وتحقيق وسازندگي،  خرابي وويراني رابه نمايش مي گذارد؛ نقشي كه مي تواند هرخاندان و قومي رابا مشكلات ومعضلات بي شمار درگير كند؛ حتي دراين روزها كه انيترنت وماهواره هم با همان« مديريت» هاي فرهيخته ومتبلور ظاهرشده ومردم جهان را به سوي خود كشانده است.

     متن:

    " روزگار نسبت به كسي كه بداند وقت خود را چگونه مصرف كند فوق العاده مهربان است"

                                                                                                  « لورد آويبوري» 

ازتفاوت هاي بارزومهم دوران كودكي و نوجواني اين است كه انديشه هاي كودكان معطوف به زمان حال است، درصورتي كه  نوجوان به سرعت نگاه خود را به گذشته وآينده متوجه نموده، افق ديد خودرا گسترش مي دهدوبيش ازنگاه به گذشته،  آينده نگري دراوملاحظه مي شود.  زماني كه جوانان عوامل موفقيت خويش را فهرست مي كنند مساله بهره گيري اززمان را دراولويت قرار مي دهند ومايلند امورزندگي خودرا به گونه اي معقول و منطقي تنظيم نمايند. يكي ازنويسندگان معتقد است بسياري ازاشخاص ازتنظيم امور خويش غفلت مي كنند وفرصت را غنيمت نمي شمارند وايام سازنده جواني را به رخوت وركود مي گذرانند.  زندگي آن ها مانند روزي است كه صبحگاهش آرام ودل انگيز وشامگاهش طوفاني ووحشت انگيز باشد. هركار خوبي كه ازدستتان برمي آيد درانجام دادن آن كوتاهي نكنيد.  درحالات يكي ازبزرگان نقل كرده اند كه هرگز ازغذاي داغ استفاده نمي كرد ولحظاتي راكه ناگزير بود درنگ كند تاغذاقدري سرد شود،  به نوشتن مي پرداخت وچنددقيقه اي را كه به اين وسيله معمولاً به هدر مي رودمورد استفاده قرار مي داد.  به تدريج يادداشت ها زياد وزيادترشدواودرصددچاپ آن ها برآمد وپس ازآن كه يكي ازدوستان فاضل واديبش نوشته هاي اورا ويراستاري كرد،  اين كتاب به چاپ رسيدونام آن را پنج دقيقه هاي قبل ازغذا نهاد.  بزرگي گويد كه هرروز فقط يك بار به شما مي گذرد وهمين كه رفت بازآوردنش محال است؛ پس بايد به نحو احسن اززمان خوداستفاده كنيم.

مشكلات جوانان وشيوه هاي بهره گيري اززمان

1- رويكرد جوانان به آينده  غالباً باتكيه برمفاهيمي همچون بخت واقبال وشانس صورت مي گيرد كه واقعاً نشانة بي برنامگي وبي هدفي است وبدون هيچ رابطة منطقي. بايد جاي اين طرز تفكر راباانديشة مديريت زمان وبرنامه ريزي عوض نمائيم كه بي شك مي تواند كمكي براي  ماباشد تازندگي خوب و متعالي تري داشته باشيم.

2- حفظ موازنه ميان سرعت عمل وآرزوانديشي براي هرفردي به خصوص جوانان يك ضرورت است. جوانان درمواردي براي رسيدن به مقصود سريعاً اقدام مي كنند ودرخاتمة كارپشيمان مي شوند. براي هرآرزويي نيزبايد برنامه ريزي كرد ومديريت وقت را برعهده گرفت.  نبايد براي رسيدن به هر هدفي عجله كرد؛  چون به طور يقين كاري كه بدون برنامه ريزي صحيح ومنطقي صورت بپذيرد، به شكست ختم خواهدشد وتمام انگيزه وپشتكار فردراازبين خواهدبرد.  پس بهتر است ازابتداي هركاربا برنامه ريزي پيش رويم تا هيچ گاه به بن بست نرسيم واگر بتوانيم اين دومولفة ارزشمند؛  يعني سرعت عمل وبرنامه ريزي را به خوبي به هم پيوند دهيم،  بي شك سريع تر ازهرروشي به هدف مي رسيم.

3- ماگاهي به سادگي ازوقت وزمان خود مي گذريم وبه نوعي زمان را به بطالت مي گذرانيم.  مابايد بدانيم كه وقت باارزش تر از طلاست ونبايد به سادگي ازكنارش عبور كنيم وبدانيم كه فرصت ها هرگز درانتظار ما نمي مانند وفرصت ها همچون باد درعبوروگذرند؛  پس زماني موفق خواهيم بود كه بتوانيم لحظه ها راشكارنمائيم وازآن ها به نحومقتضي بهره مند شويم.  شايد يكي ازمشكلات ماجوانان اين است كه فكر مي كنيم هميشه وقت باقي خواهد ماند وهميشه زمان منتظر ما مي ماند؛  ولي كاملاً دراشتباه هستيم.  پس قدرزمان وموقعيت خودرابدانيم وبه شكارزمان برويم.

 4- شايد يكي ديگر ازاشكالات مااين است كه وقت هاي بي كاري خود وكارهايي راكه بايد درروز انجام دهيم، درجايي يادداشت نمي كنيم. همين موضوع باعث سردرگمي ما درانجام دادن كارها مي شود ودرپايان شب وقتي نگاهي به كرده خوددرروز مي اندازيم،  مي بينيم بسياري ازكارهاي واجب نيمه كاره يااصلاً انجام نشده،  باقي مانده است.  پس اگر جوانان زماني كه به مشخص كردن فعاليت هاي روزانه خودهمت مي گمارند،   به احتساب فرصت هاي مفيد بپردازند وميزان ساعات مفيدي راكه درهرشبانه روز دراختيار دارند معلوم كنند؛  توانسته اند گام مهمي دربرنامه ريزي زندگي خودبردارند وسپس باتعيين اولويات وفهرست كردن كارها،  مي توانند به تك تك كارها به نحو احسنت رسيدگي كنند.

5-  شايدما تمامي برنامه ريزي ها را انجام دهيم ودرپايان بازهم به نتيجه اي كه مي خواسته ايم، نرسيم. اين مشكل مي تواند به دليل درست مديريت نكردن توانايي ها ونيازهايمان باشد. شايددقيقاً ندانيم درچه مرحله اي نقص ياكمبود داريم. بايد بيابيم كه به چه مواردي بيشتر بايد تكيه كردوازچه مواردي بايد سريع تر عبورنمود.  جوانان مي توانند نيازهاي علمي وآموزشي وحتي ديني خود رامشخص نمايند.  به عنوان مثال درمورد دروس ومطالعات خويش،  ميزان احتياجات خودرادقيقاً برآورد نمايندوبراي خود معلوم كنند كه دقيقاً چه حجمي ازكار وفعاليت رابايد انجام دهند. مثلاوقتي مي دانيم معلومات وحفظيات درسي كمتري داريم،  مي توانيم بيشتر وقت را به حل مسائل رياضي مشغول شويم.  ياوقتي مي دانيم ازلحاظ روخواني مشكلي نداريم، نيازي نيست وقت زيادي را صرف اين كار كنيم.  به اين ترتيب مي توانيم اززمان حداكثر بهره راببريم.

6- يكي ديگر ازمشكلات اين است كه ماهيچ گاه خودرامحك نمي زنيم كه بدانيم چه تفاوتي درروند كارياموفقيت هايمان حاصل شده، بنابراين به نوعي اميدواري ولذت ازموفقيت نمي رسيم.  براي حل اين مشكل بعدازاين دومرحله بايد يك ميانگين يامعدل ازروند كارخود بگيريم تابدانيم به ازاي يك ساعت وقت كه صرف كرده ايم چه حجمي ازيك كتاب را خوانده ايم يا چند مسئله را حل كرده ايم. 7- بايد سعي كنيم دربرنامه ريزي هايي كه مي كنيم حتي المقدور ازكارهاي دشواروسخت شروع كنيم؛  شايد دليل موفق نشدن دركارها همين باشدكه مااكثراً كارهاي راحت رازودترانجام مي دهيم وهنگام رسيدن به كارهاي دشوار ديگرانرژي وتوانايي نداريم تاازپس آنها برآئيم. وقتي كارهاي زيادي درپيش روي داريم، ابتدابايد كاردشوارترراشروع كنيم وباتمام همت به انجام دادن آن بپردازيم؛  زيرا كاري كه دراول مشكل وملالت آوراست وقتي به پايان رسيد بيشتر مايه مسرت مي شود. علاوه براين، زماني كه بتوانيم كاردشواري راكه آغاز كرده ايم به پايان برسانيم،  قوت قلب واراده قوي تري براي كارهاي ديگر كه طبيعتاً به اين دشواري نمي باشند،  پيدا مي كنيم.

 8- يكي ازموانع مديريت زمان به تأخيرانداختن كارها است؛  يعني كاري راكه انسان به انجام دادن آن اعتقاد راسخ دارد،  بگويد فرداياشايد درآينده،  انجامش خواهددادو مكراراً آن را به تاخير اندازدودرنهايت نسبت به انجام دادن آن دلسرد شود.  شايد اين مورد بزرگ ترين مانع برسرراه موفقيت هرفردي است.  پس بهتر است هركاري را كه لازم است انجام دهيم،  حتي يك دقيقه هم به تاخير نيندازيم.  

     موخره

شايد مشكلات وموانعي كه دربالا به آن اشاره شد،  يك بخش كوچك ومختصر ازمشكلاتي باشد كه امكان دارد برسرراه هرجواني قرار بگيرد ومانع ازآن شود كه به تعالي وتكامل برسد. همة مابايد تلاش كنيم تاانواع موانع ومشكلات راباتوكل وپشتكارازسرراه خودبرداريم. شايد درمتن بالا كمتربه مسايل روحاني يامديريت وتدبيري كه مي توان درمورد روحانيات داشت، توجه شد. بديهي است هرفردي بايد درجهت رشد وتعالي روحاني خودنيزبرنامه ريزي داشته باشد و برا ي اعتلاي اموراخلاقي هم  به هرنحوممكن بكوشد.

افزودن جدید
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
عنوان:
قالب نوشته:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
کد آنتی اسپم نمایش داده شده در عکس را وارد کنید.
محمود عيني  - يك موضوع جديد براي تحقيق و بحث |1386-11-4 06:11:30
موضوعي كه من در مورد ان براي شما مينويسم
صرفا در مورد موضوع بالا نیست بلکه میخواستم
در مورد روانشناسی حفظیات هرچه اطلاعات دارید
برای من اایمیل کنید سپاسگزارم......... محمود
عینی.............

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 

اعلانات

1-آدرس سایت: http://www.javanim.org 

 

همچنين خود جوانان عزيز بايد در پرورش و اصلاح مفاهيمي كه به نظرشان ناقص يا نادرست است اقدام كنند؛ البته با رعايت ادب و احترام نسبت به نويسنده يا هر فرد يا گروه ديگري؛ تا انشاء الله مطالبي كه مطرح مي شود آموزنده و مفيد باشد

2-ارسال عكس: دوستان عزيز مي توانندعكس هاي مناسب اين سايت را ازطريق ايميل زيربراي ما ارسال نمايند.عكس ها توسط خودشما تهيه شده باشد:

lover.loyal@gmail.com

3-مقالات وخواندني هاي مناسب رااز طريق «ارسال نوشته هاي شما» براي ما ارسال نماييد.درج يك خواندني از منبعي ديگر در اين سايت به معناي تأييد صحت آن مطلب يا تأييد منبع آن نيست؛ بلكه هدف، صرفاً توجه به مواردي است كه ممكن است وجود داشته باشد و استمداد از افكار و ايده هاي جوانان در جهت رفع مشكلات احتمالي و استفاده از امكانات و موقعيت هاي مثبت اجتماعي

 

4- لطفاً مقالات و مطالب خواندنی خود را که مناسب این سایت می دانید از طریق گزینه ی ارسال مطالب فوق برای ما ارسال دارید تا در سایت منتشر گردد و مورد استفاده ی همه ی کاربران قرار گیرد. 

5-مطالب جوانیم و نظرات و دیدگاه های دوستان را از طریق صفحه ی فیس بوک جوانیم با آدرس زیر دنبال نمایید:

facebook.com/javanim 

oruspu numarasi canli sohbet numaralari sohbet hatlari telefonda sohbet telefonda sex sohbet numaralari arac muayene dava sorgulama trafik ceza sorgulama isimden numara sorgulama bilinmeyen numaralar